Saradnički ili  kolaboracijski  alati u poslovanju pomažu uposlenicima da lakše nađu, koriste i dijele informacije koje su im potrebne da odrade svoj posao kao i da donose bolje odluke. Pojavom Interneta omogućeno je korištenje moćnijih, fleksibilnijih i jednostavnijih saradničkih / kolobracijskih alata.

U literaturi se navodi nekoliko značajnih kategorija alata za saradnju koji su bazirani na Internetu. U okviru komunikacijskih alata nalaze se e-mail (e-pošta), instant poruke, blogovi, forumi, online chat, Web konferencije dok se u okviru alata upravljanja informacijama posebno izdvaja dijeljenje kalendara, sistemi za upravljanje projektima, katalozi, radni tok sistema, upravljanje dokumentima i wiki. Svaki od navedenih saradničkih alata donosi preduzeću brojne prednosti, s tim da se ne trebaju zanemariti ni određene poteškoće sa kojima se preduzeće može susresti prilikom korištenja navedenih alata saradnje.

Kako je već navedeno, postoje brojne dostupne opcije koje organizacijama olakšavaju saradnju na Internetu, odnosno online saradnju sa svojim klijentima, dobavljačima, partnerima i dr. Velika i mala preduzeća se sve više i više okreću prema online saradnji jer im to može spasiti velike količine novca pružanjem bržeg pristupa osiguravanju podataka, prijateljskim i fleksibilnijim sučeljima sa podacima kao i osiguravaju bolje učinkovitosti.

Cilj rada je da ukaže na pozitivne aspekte upotrebe saradničkih alata u poslovanju, posebno e-poslovanju. Upravo će u skladu sa tim biti definisani i analizirani osnovni saradnički alati koje preduzeća koriste prilikom komunikacije sa drugim važnim sudionicima u poslovanju.

 

Nije važno koliko je veliko preduzeće, da li je malo ili veliko, bez bilo kakvog oblika saranje malo je vjerovatno da će preživjeti. Uspješno preduzeće zahtjeva od svih svojih zaposlenika da znaju šta su njihove uloge i kako će ih ispunuti. Tu mora biti dijalog između različitih dijelova preduzeća jer ukoliko svi oni pokušavaju raditi u izolaciji, problemi će i dalje rasti. Bez komunikacije i saradnja na važnim poslovnim pitanjima, zbunjenost će sve više i više rasti, što je zaista teško za bilo koga ko djeluje u takvom okruženju da i dalje ostvaruje visok i kvalitetan rad.

Firestone, J.M., (2003). Enterprise information Portals and Knowledge Management. ISBN. Butterworth.Geinemann.

Sve što pomaže da se lakše riješi zadatak predstavlja alat za saradnju. Saradnja, u ovome kontekstu, znači da svi trebaju djelovati zajedno kako bi ispunili zajedničke, kolektivne i povezane ciljeve. Neki od najvažnijih saradničkih alata koje preduzeća koriste u toku svog poslovanja i ostvarivanja ciljeva su: email, zajednički adresar i planer, zajednički info portal,  instant poruke (instant messaging), sistem za upravljenje dokumentima (DMS), sistem za upravljanje kontaktima i korisnicima (CRM), HelpDesk… Svaki od navedenih alata ima svoje prednosti a većina njih se ogleda u smanjenju troškova, omogućavanje lakše i sigurnije komunikacije između nadređenih i zaposlenika, između zaposlenika kao i sa partnerima, dobavljačima i klijentima.

 

Trusted by some of the biggest brands

spaces-logo-white
next-logo-white
hemisferio-logo-white
digitalbox-logo-white
cglobal-logo-white
abstract-logo-white
white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.